Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Creative
Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego
www.tenfajnysklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki
świadczenia przez Creative Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną.
§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
  za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania
  Dostawy Towarów.
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
  być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobę fizycznej
  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
  umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
  osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
  działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności zawodowej, z wyłączeniem
  określonym w § 1 ust. 6 Regulaminu.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
  wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 9. Sprzedawca – oznacza Creative Factory sp. z o.o. z siedzibą w Tułowicach (49-130), ul.
  Przemysłowa 3, NIP: 9910502281, REGON: 362512047, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
  przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS: 0000576305, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 10. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi
  Sklep Internetowy, działające w domenie www.tenfajnysklep.pl
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
  Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy
  przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
  informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które
  pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
  w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
  § 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 14. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
  intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także
  do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za
  wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach
  prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do
  Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z
  Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 15. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
  użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
  systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
  wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to
  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox
  34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca
  pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona
  Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości
  ekranu.
 16. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze
  Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym
  urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie
  Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy
  urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
  końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient
  może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
  końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować
  utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Informacje na temat
  plików „cookies” znajdują się: www.tenfajnysklep.pl
 17. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej
  Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem
  Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
  elektronicznej.
 18. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
  wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług
  nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
  obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 19. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
  drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych
  Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
  techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować
  programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca
  nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie haseł.
 20. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu
  prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  § 3 Rejestracja
 21. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
  § 4 Zamówienia
 22. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w
  rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia
  Umowy sprzedaży.
 23. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
  Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 24. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
  zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia
  następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym
  na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w
  „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie
  formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk
  „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy,
  Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich
  dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Aby
  złożyć zamówienie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem.
 25. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy
  sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 26. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
  elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 27. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
  Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja
  o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
  mowa w§4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa
  sprzedaży.
 28. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na
  Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
  podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
  § 5 Płatności
 29. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i
  nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient
  będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
  poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 30. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez
  firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
  zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
  po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności
  przez Klienta);
  b) kartą płatniczą – poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez
  firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
  zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
  po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności
  przez Klienta);
 31. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o
  terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej
  z zawartej Umowy sprzedaży.
 32. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w§5 ust. 3
  Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i
  informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie
  płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca
  odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na
  dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o
  odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 33. “ Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje,
  obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszt Dostawy w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) ponosi Klient. W
  przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, Klient ponosi dodatkową opłatę w wysokości
  2,10 zł (słownie: dwa złote 10/100).
 3. Dostawa jest realizowana przez zewnętrznego Dostawcę InPost sp. z o.o. z siedzibą w
  Krakowie.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez
  wad.
 5. Zamówienia są realizowane i przekazywane do Dostawy w dni robocze, w terminie 3 dni
  roboczych od dnia zaksięgowania płatności przez Sprzedawcę bądź potwierdzenia przyjęcia
  zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem.
 6. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 7. W przypadku zamówienia Towaru w przedsprzedaży (przed jego wyznaczonym terminem
  rozpoczęcia sprzedaży i wprowadzenia Towaru na rynek), Towar wysyłany najwcześniej w dniu
  zakończenia przedsprzedaży lub po 7 dniach roboczych od złożenia zamówienia.
 8. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany
  w formularzu zamówienia.
 9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
  danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub
  uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego
  protokołu.
 10. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, fakturę
  VAT obejmującą dostarczane Towary.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
  składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie
  próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W
  przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
  Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,
  ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
  § 7 Rękojmia
 12. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca
  jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 13. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że
  Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar
  wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
  Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie
  uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
  Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
  wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady,
  chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta
  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
  proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
  wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze
  się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca
  jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w
  rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może
  odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z
  Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
  lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z
  Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany
  ponosi Sprzedawca.
 14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą
  na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa
  Sprzedawca.
 15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę
  Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć
  się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może
  odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady
  Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do
  odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z
  chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 16. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może
  kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 17. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do
  reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez
  Klienta.
 18. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
  świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie
  elektronicznej i przesłana na adres: zwroty@tenfajnysklep.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym
  Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż
  w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
  § 8 Gwarancja
 19. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta
  Towaru bądź dystrybutora.
 20. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest
  każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
  § 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 21. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić
  od niej bez podawania przyczyny.
 22. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w
  posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając
  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na
  adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy lub za
  pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:
  Elektroniczny Formularz odstąpienia. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór
  został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz
  odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za
  pośrednictwem strony internetowej.
 23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów której przedmiotem
  świadczenia jest rzecz personalizowana, nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 24. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 25. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca
  przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 26. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane
  przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z
  powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od
  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 27. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny
  niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
  zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 28. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu
  wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 29. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu
  Towaru.
 30. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
  Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 31. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Towaru.
 32. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
  użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
  wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  § 10 Usługi nieodpłatne
 33. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w formie
  Newslettera.
 34. Usługi wskazane w§10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 35. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
  udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
  właściwy dla zmiany Regulaminu.
 36. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
  elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez
  Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza
  rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
  elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą
  chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient
  może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym
  w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 37. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej,
  wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach
  w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów,
  którzy dokonali subskrypcji.
 38. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o
  nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i
  sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 39. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z
  subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej
  wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w
  Koncie Klienta.
 40. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku
  działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
  przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług
  nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa –w szczególności: przełamywaniem
  przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hackerskimi.
  Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
  niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta
  Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta
  Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
  rejestracyjnym.
  § 11 Ochrona danych osobowych
 41. Informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się:
  https://tenfajnysklep.pl/POLITYKA%20PRYWATNOŚCI%20TFS.pdf
  § 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 42. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną, za wyjątkiem umowy sprzedaży, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z
  zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy
  oraz postanowień poniżej.
 43. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka
  komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli
  Klienta.
 44. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do
  Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta
  podczas Rejestracji.
  § 13 Postanowienia końcowe
 45. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
  umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami
  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
  granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 46. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
  nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 47. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
  rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
  powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 48. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy
  stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane
  przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również
  skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
  dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 49. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia
  przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są
  realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez
  Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie
  Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego
  Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną
  zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje
  nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje
  rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.
 50. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2022 r.